15-yardsbestraffningar

Osportsligt uppträdande – Unsportsmanlike conduct


unsp del1 v2 from Tobias Stenström on Vimeo.

Regel 9.2

Osportsligt uppförande regelbrott

 Osportsliga ageranden

1.

Det får inte finnas något osportsligt uppförande eller något annat agerande som stör en ordnad matchadministration av spelare, avbytare, tränare, auktoriserade biträden eller några andra personer som lyder under reglerna, före matchen, under matchen eller mellan perioderna. Spelarnas överträdelser av de här ageranden administreras antingen som regelbrott vid spelbar boll eller död boll beroende på när de äger rum

a.
Specifikt förbjudna handlingar och uppföranden inkluderar:

1.
Ingen spelare, avbytare, tränare eller annan person som lyder under reglerna får använda sig av språkbruk eller gester som är smädliga, hotfulla eller obscena, eller idka sådana handlingar som väcker illvilja eller som förnedrar en motspelare, domare eller spelets image, inkl. men ej begränsad till:

a)  Att peka fingret eller fingrarna, handen eller händerna, armen eller armarna eller bollen mot en motståndare, eller att härma en halsskärning.

b) Att muntligt håna, hetsa eller förlöjliga en motståndare.

c)  Att uppvigla en motståndare eller åskådare på något annat sätt, såsom att simulera att man avfyrar ett vapen eller att placera en hand intill örat för att begära erkännande.

d)  Varje fördröjt, överdrivet, utdraget eller koreograferat agerande genom vilket en eller flera spelare försöker rikta uppmärksamheten mot sig själv(a).

e)  En obehindrad bollbärare förändrar tydligt springstil då han närmar sig motståndarens mållinje eller dyker in i målområdet.

f)  En spelare tar av sin hjälm efter att bollen är död och innan han är i lagområdet (Undantag: Lag-, medie- eller skadetimeouter; utrustningsjustering; genom spel; mellan perioder; och under en mätning för ett första försök).

g)  Att slå sig för bröstet eller att korsa armarna framför bröstet medan man står över en liggande spelare.

h)  Att gå in i läktarna för att umgås med åskådare, eller att buga sig från midjan efter ett bra spel.

i)  Att avsiktligt ta hjälmen av medan bollen är död.

j)  Kontaktregelbrott vid död boll såsom att knuffa, skuffa, slå etc. som tydligt äger rum efter att bollen är död och som inte är en del av matchhandlingen

2.  Efter poäng eller något annat spel måste spelaren i besittning omedelbart återlämna bollen till en domare eller lämna den i närheten av dödbollspunkten. Det här förbjuder:

a)  Att sparka, kasta, snurra eller bära (inkl. bortifrån fältet) bollen vilket avstånd som helst som fordrar att en domare måste hämta den.

b)  Att slänga bollen mot marken Undantag: en framåtpassning för att vinna tid (Regel 7-3-2-f)

c) Att kasta bollen högt i luften.

d)  Någon annan osportslig handling eller ageranden som fördröjer matchen.

b.  Andra förbjudna handlingar inkluderar:

1.  Under matchen får inte tränare, avbytare och auktoriserade biträden i lagområdet vara på spelplanen eller utanför 25-yardlinjerna utan tillåtelse från Huvuddomaren, utom då man legalt kommer in på eller lämnar planen (Undantag: Regler 1-2-4-f och 3-3-8-c).

2.  Ingen utvisad person får vara inom synhåll från spelplanen (Regel 9-2-6).

3.  Ingen person eller maskot som lyder under reglerna utom spelare, domare och tillåtna avbytare får vara på spelplanen eller i målområdena under någon period utan Huvuddomarens tillåtelse. Om en spelare skadas får biträden komma innanför spelfältet för att sköta om honom, men de måste få en domares erkännande.

4.  Inga avbytare får komma in på spelplanen eller målområdena av någon annan anledning än att byta av en (eller flera) spelare eller för att fylla en (eller flera) spelarbrist(er). Det här inkluderar demonstrationer efter något spel

5. Personer som lyder under reglerna, inkl. musikorkestrar, får inte skapa någotoväsen som hindrar ett lag från att höra dess signaler (Regel 1-1-6).

 Ojuste taktik

2.

a)  Ingen spelare får gömma bollen i eller under sina kläder eller sin utrustning eller byta ut bollen mot någon annan sak.

b)  Inga simulerade ersättningar eller avbyten får användas för att förvirra motståndare. Ingen taktik förknippad med avbytare eller avbytesprocessen får användas för att förvirra motståndare (Regel 3-5-2-e)

c)  Ingen utrustning får användas för att förvirra motståndare (Regel 1-4-2-d).

d)  Ingen spelare får spela med skodubbar mer än ó tum i längd (Regler 1-4-7-d).

e) Huvuddomaren ska meddela (skriftligt) sin schemaläggare om alla utvisningar p.g.a. illegala skodubbar. Schemaläggaren ansvarar för straffets tillämpning.

 Ojusta handlingar

3. De följande är ojusta handlingar:

a)  När bollen är i spel stör vilken person som helst förutom en spelare eller en domare bollen, spelare eller en domare.

b)  Ett lag vägrar spela inom två minuter efter att Huvuddomaren har beordrat dem att göra det.

c)  Ett lag begår upprepade regelbrott som endast kan bestraffas genom att halvera avståndet till dess mållinje.

d)  Någon tydligen ojuste handling som inte specifikt behandlas i reglerna äger rum under matchen

 Att träffa en domare

4. Personer som lyder under regelrna får inte avsiktligt komma i kraftig kontakt med en matchdomare under matchen.

 Matchadministrationsinterference

5.  Medan bollen är i spel får inte tränare, avbytare och auktoriserade biträden i lagområdet vara mellan sidlinjen och tränarlinjen eller på spelplanen.

 Utvisade spelare

6.

a)  Varje spelare eller identifierad lagmedlem i uniform som begår två regelbrott för osportsligt uppförande under samma match ska utvisas.

b) En utvisad spelare måste lämna spelinhägnaden inom en rimlig tid efter sin utvisning. Han måste hålla sig utom synhåll för spelplanen under lagövervakning under resten av matchen.

Domarmanualen 3.5

1. Firande

a) Att fira är inte detsamma som att håna – ha mer överseende med det.

b) En ”sack dans” över en tacklad motståndare borde alltid bestraffas.

c)  Att slänga bollen i marken [spiking] efter poäng bestraffas endast om det hånar en motståndare. Det behöver inte vara avsiktligt men det behöver vara i en motståndares riktning.

d)  Firande som blandar in bollen (annat än att slänga den i marken), spelarutrustning, fältutrustning (inkl. en målstolpe), vilket föremål som helst som tas från en annan person eller vilken rekvisita som helst borde bestraffas.

e)  Firande som inkluderar att en spelare går ned på marken på ett fördröjt (d.v.s. inte omedelbart efter poäng) och onödigt sätt bör bestraffas.

2. Misshälligheter

a)  Spelare spelar med lidelse och stark känsla; tränare delar de här dragen. Vid olika tidpunkter kan spelare och tränare vara glada, ledsna, besvikna, tillfreds eller frustrerade. De här är normala mänskliga känslor (domare har dem också) men de behöver behärskas.

b) Spelare och tränare har rätt att vara besvikna. Det är bara när det blir överdrivet eller utfordrar en domares maktbefogenheter att det blir misshälligheter.

c)  Misshälligheter sker när spelare, tränare eller andra personer som lyder under reglerna:

i)  talar till en domare på ett smädlig, aggressiv eller nedsättande sätt;

ii)  hävdar att något är sant som strider mot reglerna eller en domares dom, eller hävdar att något är falskt som är sant;

iii)  fortsätter med att anföra sin sak efter att de har blivit informerade om att det är oriktig eller bett om att sluta;

iv)  fäller nedsättande kommentarer om en domare eller ett beslut medan de talar med varandra;

v) visar en gest (med händerna eller på annat sätt) som visar frustration eller bristande respekt mot en domare;

vi) kastar/sparkar bollen eller utrustningen med avsky;

vii) rör sig aggressivt mot en domare för att protestera.

Misshälligheter är inte detsamma som en spelare eller tränare som ställer en fråga.

d) Om en spelare eller tränare visar en domare respekt, ska domaren visa samma respekt tillbaka.

e) Vi skiljer mellan öppna och förtäckta misshälligheter. Det tidigare är tydligt, vanligtvis därför att talet är högt nog att flera människor kan höra det eller gesternaär tydliga och öppna. Förtäckt misshällighet sker när enbart domaren kan höra det och kan behandlas något annorlunda.

f) Det finns sex svarsnivåer i förhållande till misshälligheter:

i) Strunt i det. Om misshälligheten är mindre viktig och det är det första exemplet av den sorten från den spelare eller det laget, kan man strunta i det. Kanske är det en isolerad händelse som aldrig kommer att hända igen. Det finns dock alltid en risk att, om man struntar i misshälligheten, uppmuntras deltagarna att upprepa det. Att strunta i det är säkert inte det rätta svaret på upprepade misshälligheter.

ii) Låtsas som om du inte hörde det. Be spelaren eller tränaren att upprepa sin kommentar (”Vad sade du?”). Om det var otillbörligt, kommer man troligt inte att upprepa det. Om man gör det, finns det inget tvivel om att du måste svara med fasthet, professionellt och snabbt.

iii) Ett stilla ord. Ett stilla ord med en spelare eller tränare är ofta mer välgörande än ett omedelbart straff. Det visar din vilja att lösa frågan utan att tillgripa en sträng tillämpning av spelreglerna.

iv)  Offentlig tillrättavisning. Några gångar behöver man tala till en spelare eller tränare högt nog att hans lagkamrater vet om det. Det kan vara nödvändigt för att få deras hjälp med att behärska hans känslouttryck.

v)  Straff. Om misshälligheter upprepas tre gånger (eller om de sker en gång på ett sätt som är tydligt för åskådarna), fordrar det bestraffning för osportsligt agerande. Det här inkluderar alla ageranden som innehåller hörbart smädligt tal, utrustning som kastas eller löpande mot en domare.

vi) Utvisning. Om en spelare bestraffas två gånger för misshälligheter, kommer han att utvisas enligt Regel 9-2-1. I extrema fall kan en misshällighetshandling vara så hänsynslös att det påkallar omedelbar utvisning.

Det är inte nödvändigt att gå igenom de här nivåerna i tur och ordning. En allvarlig (och tydlig) misshälighet kan kräva ett omedelbart straff och möjligtvis också utvisning.

g) De följande ageranden borde alltid resultera i att man kastar en flagga för ett regelbrott:

i) att visa en aggressiv gest mot en domare;

ii) att tala till en domare på ett smädligt, aggressivt eller nedsättande sätt som klart kan höras av åskådare;

iii) att demonstrera sin oenighet genom t.ex. uppresta händer i en gest som visar att något är ofattbart;

iv) att daska till sig själv för att uppvisa hur man blev förorättad;

v) att springa direkt mot en domare för att klaga över en dom;

vi) att ställa omåttliga förfrågningar om en dom, även om det sker i ett civiliserat tonfall (som i 3.5.2.f.v ovan).

h) Underlåtenhet att hantera misshälligheter lämnar dina kolleger och idrotten i sticket. Misshälligheter undergräver inte bara för domarna, utan kan också allvarligt störa matchens stämning och flyt.

(i) Om du hör misshälligheter riktade mot en annan domare, ska du hantera det. En viktig del av lagdömandet är att stödja sina kolleger på det viset.

j) Mobilisera kaptener och tränare för att göra det klart att det är deras ansvar att tygla sina spelare, förhindra misshälligheter eller att slå ned på det vid första tecknet på det. Att göra detta visar att domaren försöker arbeta med lagen i stället för att bestraffa.

k) När det är skäligt, tillråda tränare och spelare att ställa äkta frågor i stället för att komma med påståenden om vad som är sant och falskt.

l) Om man låter misshälligheterna fortsätta ohämmade blir det som en sjukdom som växer och undergräver ditt anseende.

3. Osportsliga handlingar som kräver utvisning: De följande exemplen på osportsliga ageranden kräver normalt utvisning:

a) att spotta på en motståndare eller en domare;

b) allt smädligt tal som har att göra med nedsättande anspelningar på en spelares eller domares etniska bakgrund, hudfärg, ras, nationalitet (förutom i förbindelse med en internationell tävling), religion, kön, sexuell orientering eller handikapp.

4. Andra punkter angående osportsligt uppförande:

a) Bestraffa inte ett lag två gånger för samma handling eller handlingsserie. Normalt kommer alla osportsliga ageranden av samma lag under samma försök – eller perioden mellan försöken – att resultera i utmätning av endast ett 15-yardsstraff.

b) Bestraffa inte någon annans agerande än en spelares eller en tränares. Om någon annan skapar problem, be laget eller matchadministrationen att ta hand om det.

c) Vanligtvis bör man strunta i en sparkare som simulerar att han är ruffad. En straff bör utmätas enbart om det är nödvändigt för att behålla anständig matchkontroll.

d) Spelare som tar av sina hjälmar på spelfältet utan att tänka sig för bör inte bestraffas om de inte (i) visar vrede eller kritik mot en motståndare eller en domare, eller (ii) firar. Påminn dem att behålla deras hjälmar på. En spelare som tar av sin hjälm i närheten av sidlinjen precis innan han träder in i lagområdet bör man strunta i.

5. Sidlinjeinterference:

a) Utdela en dom för regelbrottet sidlinjeinterference endast om Huvudtränaren gång på gång (d.v.s. mer än en gång) struntar i anmodningar om att hålla hans lag bakom sidlinjen.

b) Så länge deltagarna i lagområdet svarar rimligt snabbt på anmodningar om att hålla sig bakom sidlinjen finns det inget behov av att varsla eller bestraffa dem, oavsett hur många gånger det sker.

c) När bollen är i spel:

i) Bör tränare, avbytare och andra icke-spelare som är på spelfältet alltid flaggas för sidlinjeinterference.

ii) Om de är mellan sidlinjen och tränarrutan, var varsam och utfärda en muntlig varning om de inte verkligen skapade ett problem.

iii) Varje kontakt mellan en domare och en lagmedlem på spelfältet eller mellan sidlinjen och tränarrutan bör flaggas som illegal interference (ett 15- yardsstraff), även om det är den första förseelsen.

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!